วิธีการใช้งานระบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้า Nokia Care

การติดตั้ง

 1. ถอดชุดปุ่มความพึงพอใจออกจากคอมพิวเตอร์
   
 2. Download installer file ที่นี่
   
 3. Unzip file ที่ดาวน์โหลดมา หลังจาก unzip แล้วจะเห็นไฟล์และ folder เหล่านี้ 

  • Drivers: โฟลเดอร์เก็บไดรเวอร์ของชุดปุ่ม
  • DotNet: โฟลเดอร์เก็บไฟล์ติดตั้ง .Net Frameworks
  • setup.exe: ไฟล์ติดตั้งโปรแกรม
    
 4. ติดตั้งโปรแกรมไดรเวอร์ของปุ่ม
  การติดตั้งโดยปกติแล้วจะใช้ไดรเวอร์เพียงตัวเดียว
  แต่เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะติดตั้งนั้นมีส่วนประกอบไม่เหมือนกัน ทางผู้พัฒนาจึงไม่สามารถทราบได้ว่าต้องใช้ไดรเวอร์ตัวใด
  ผู้ติดตั้งจึงต้องทดลองติดตั้งทีละ หากติดตั้งไดรเวอร์ตัวใดสำเร็จ ก็ไม่จำเป็นต้องติดตั้งตัวอื่น
  การติดตั้ง ให้เข้าไปที่โฟลเดอร์ Drivers จะเห็นไฟล์ไดรเวอร์ที่ติดตั้งได้ ดังนี้  

  1. CH341SER.EXE
  2. HL-340.EXE
   หมายเหตุ: ถ้าติดตั้งไดรเวอร์ตัวใดตัวหนึ่งสำเร็จ ก็ไม่ต้องติดตั้งอีกตัวหนึ่ง
    
 5. ติดตั้ง .Net Framework เฟรมเวิร์คนี้เป็นส่วนขยายของ MS Windows เพื่อให้รันโปรแกรมบางประเภทได้
  เข้าไปที่โฟลเดอร์ DotNet จะเห็นโฟลเดอร์ย่อยสองโฟลเดอร์ ให้เข้าไปที่โฟลเดอร์ที่ตรงกับ Windows ของคุณและ double click ที่ไฟล์ที่อยู่ข้างในเพื่อทำการติดตั้ง

  1. โฟลเดอร์ WinXP: ไฟล์ติดตั้ง .Net Framework สำหรับ Windows XP
  2. โฟลเดอร์ WinVista-7-8: ไฟล์ติดตั้ง .Net Framework สำหรับ Windows Vista หรือสูงกว่า
    
 6. ติดตั้งโปรแกรม 

  1. ถอดชุดปุ่มรับความเห็นออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์
  2. รัน setup.exe: เพื่อติดตั้งโปรแกรม
    
 7. รันโปรแกรม

  1. ในระหว่างการติดตั้งโปรแกรมจะถามว่าสาขาของคุณคือที่ไหน ให้ระบุลงไป
  2. จากนั้นโปรแกรมจะบอกให้คุณเสียบชุดปุ่มรับความเห็นเข้ากับตัวเครื่อง ให้ทำตาม
  3. จากนั้นโปรแกรมจะค้นหาว่าปุ่มเชื่อมต่อผ่าน port ไหน
   เมื่อโปรแกรมหาเจอ จะแสดงหมายเลขพอร์ทขึ้นมา เช่น COM3, COM4, COM15 ฯลฯ
  4. กด Done เพื่อไปหน้าถัดไป
    

การใช้งานโปรแกรม

 1. ในหน้าจอหลักของโปรแกรม ท่านจะสามารถใส่หลายเลข IMEI ของลูกค้าลงไปได้
   
 2. เมื่อใส่หมายเลข IMEI ลงไปครบแล้ว กดปุ่ม Start
   
 3. หลังจากนั้นโปรแกรมจะรอ feedback จากลูกค้า เป็นเวลา 10 วินาที
   
 4. เมื่อลูกค้าตอบรับเรียบร้อยแล้ว โปรแกรมจะส่งข้อมูลไปที่เซอร์เวอร์และปิดหน้าต่างเอง
   
 5. ถ้าลูกค้าไม่กดปุ่มตอบรับในกำหนดเวลา ให้กดปุ่ม Done เพื่อปิดหน้าต่าง
   
 6. หลังจากปิดหน้าต่าง โปรแกรมจะทำงานอยู่ตลอดเวลา โดยจะแสดง icon อยู่ที่ taskbar
  ถ้าท่านต้องการเปิดหน้าต่างโปรแกรมเพื่อรับ feedback ให้กดที่ icon ตรง task bar
  โปรแกรมจะเปิดหน้าจอหลักขึ้นมาเพื่อรับ IMEI

Comments